przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Na sesji o kulturze i kanalizacji

Z MIASTA

fg
2015-11-23 14:25
37870

W środę o 13:00 zaczyna się XIX sesja Rady Miasta. W porządku obrad m.in. o raporcie z realizacji strategii gorzowskiej kultury, stanie realizacji inwestycji i dotacjach na przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.

4. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Kultury 2012 -2020.

(http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/).

5. Informacja z bieżącej realizacji inwestycji – 2015r.

(http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/).

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego” – druk nr 228 (http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osób delegowanych do reprezentacji Miasta Gorzowa Wlkp. na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – druk nr 222.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” - druk nr 227.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miasteczka ruchu drogowego przy ul.Paderewskiego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 230.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków, skwerów i placów miejskich w Gorzowie Wlkp. – druk nr 231.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Bulwaru Nadwarciańskiego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 232.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt - druk nr 219.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie dla niego wyznaczonym – druk nr 248.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 249.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok – druk nr 243.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego – druk nr 229.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok –druk nr 226.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 244.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 245.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 246.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 250.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015-2030 – druk nr 247.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016 – druk nr 225.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – druk nr 236.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – druk nr 237.

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 220.

27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – druk nr 221.

28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2015 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 242.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości – druk nr 234.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości – druk nr 235.

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna – druk nr 238.

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ozima – druk nr 239.

33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leszczynowa – druk nr 240.

34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jęczmienna – druk nr 241.

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 251.

36. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.

37. Sprawy różne, wolne wnioski.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x